Press
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!
@ITF_fund: Very glad to have the opportunity to exchange views with @BobNaultMP on mine action, especially in key countries li… https://t.co/9NQ7bgJtPN
@ITF_fund: It was wonderful being back in Canada! Thank you to @CanadaFP for support so far & discussion on possibilities for… https://t.co/hahScRJcUg

ITF s predstavniki OZN na Cipru o možni pomoči pri razminiranju povojnega Iraka

15.03.2003

ITF S PREDSTAVNIKI OZN NA CIPRU O MOŽNI POMO?I PRI RAZMINIRANJU POVOJNEGA IRAKA

V fundaciji zainteresirani tudi za pri?etek del razminiranja na Cipru

(Ljubljana, 15. april 2003) Mag. Jernej Cimperšek, direktor Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF), se bo v teh dneh, v Larnaci na Cipru, s predstavniki Organizacije združenih narodov pogovarjal o možni strokovni pomo?i ITF-a pri razminiranju povojnega Iraka.

Cimperšek se bo v sre?anjih s predstavniki OZN, odgovornimi za razminiranje v Iraku, natan?neje seznanil s potrebami na podro?ju odstranitve min in neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) po kon?anem konliktu in tako identificiral podro?ja, na katerih lahko pomaga tudi ITF. Aktivnost razminiranja je ob ?lovekoljubni pomo?i v hrani, vodi in zdravilih ena bistvenih sestavin povojne obnove in pomo?i Iraku. S ?iš?enjem minskih polj je potrebno pri?eti ?imprej in s tem prepre?iti nadaljnje nepotrebne civilne žrtve med iraškim prebivalstvom. Izkušnje iz Kosova kažejo, da je, skupaj z vra?anjem notranje razseljenih oseb in beguncev, obvezno poskrbeti tudi za ozaveš?anje prebivalstva o lokacijah ter nevarnostih min in neeksplodiranih ubojnih sredstev ter za njihovo ?imprejšnjo odstranitev.

ITF ne bo sodeloval v samem razminiranju Iraka, saj je njegovo delo omejeno na regijo JV Evrope in Zakavkazja, vendar lahko ponudi svoje izkušnje predvsem v obliki znanja pri vzpostavitvi kordinacije na podro?ju razminiranja. Pogovori s predstavniki OZN bodo tako tekli predvsem v smeri pomo?i ITF-a pri usposabljanju lokalnih struktur. Na?rt mednarodne skupnosti je, da bi koordinacijo razminiranja v Iraku v devetdesetih dneh prevzeli Ira?ani sami, kar pomeni, da je zaposlene potrebno zadovoljivo usposobiti.

Tudi ostale potrebe na podro?ju razminiranja v Iraku bodo velike (predvsem finan?ni in materialni resursi). ITF upa, da se bo slovenska vlada pri razporejanju humanitarne pomo?i za Irak odlo?ila podpreti tudi podro?je razminiranja, ki je nujno potreben sestavni del post-konfliktne rehabilitacije in normalizacije življenja.

Obisk na Cipru bo direktor ITF-a izkoristil tudi za sre?anje s ciprskimi oblastmi, s katerimi se bo pogovarjal o možnostih sodelovanja pri odstranjevanju min in neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so na Cipru ostali kot posledica konflikta med grškim in turškim delom otoka. ITF je namre? zelo zainteresiran za aktivno vlogo na podro?ju razminiranja na Cipru, saj le-ta spada v njegovo podro?je delovanja. Za?etek del razminiranja bo odvisen predvsem od dogovora med obema stranema, tako da je zaenkrat nemogo?e govoriti o natan?ni ?asovni razporeditvi njegovih aktivnosti v tej državi.